Информация за организиране на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения

Директорът на РЗИ-Варна – д-р Дочка Михайлова – информира, че лицата, подлежащи през месец декември 2020 г. на задължително периодично медицинско наблюдение за получаване на заключение за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения, следва да представят в срок до 30.11.2020 г. в РЗИ – Варна, отдел „Радиационен контрол” следните документи:

  1. Заявление по образец до Директора на НЦРРЗ-София за медицински преглед на работещи в среда на йонизиращи лъчения.
  2. Поименен списък на лицата, подлежащи на задължително медицинско наблюдение.
  3. Карта за периодичен медицински преглед на работещ в среда на йонизиращи лъчения.
  4. Клинико-лабораторни изследвания (оригинал с подпис и печат на лабораторния лекар).
  5. Радиационен паспорт.
  6. Документ за платена такса по банкова сметка на НЦРРЗ-София.

Образците на документите са публикувани на интернет страницата на НЦРРЗ – София в раздел „Медицински прегледи”: http://www.ncrrp.org


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии