Приеха стратегията за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 г.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 г. прие ресорната комисия към местния парламент във Варна. С документа се определя политиката за развитие на общинската собственост през този управленски мандат. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Разработването на стратегията е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на планирането от страна на Общинския съвет и общинската администрация. Стратегията служи като основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. По своята същност тя е отворен управленски документ и може да търпи промени в целите и приоритетите си.

В документа са изведени като стратегически няколко задачи, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост. Една от тях е придобиване на имоти за изграждане на обекти с обществена значимост като нови паркове, детски заведения, улична инфраструктура. Друга цел е да се приеме Концепция за жилищната политика на Община Варна до 2027 г., като първа стъпка в усъвършенстване на процеса на управление на общинския жилищен фонд, което включва отдаване под наем, поддържане и опазване на жилищния фонд, както и контрол по експлоатацията му. Подобряването на качеството на публичните услуги от страна на администрацията при придобиване, стопанисване и разпореждане с общинска собственост също е заложено в документа.

Стратегията предстои да бъде гласувана и от Общинския съвет. След приемането ѝ тя би следвало да остане непроменена по отношение на визията и приоритетите и отворена и гъвкава що се отнася до мерките и проектите.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии