Средната брутна работна заплата във Варна за периода април – юни 2023 г. варира около 1790 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2023 г. се увеличават със 7.5 хил., или с 5.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат 154.8 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 71.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 11.2% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.0% е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 17.5 и 12.3%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7 хил., или с 0.4% повече в сравнение с края на юни 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 1.2 хил. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 18.9%, „Операции с недвижими имоти“ – с 8.5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.0%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2023 г. спрямо края на юни 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ – с 1.1 хил., което в проценти е с 8.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2023 г. е 1 833 лв., за май – 1 767 лв. и за юни – 1 772 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. – 1 790 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 697 лв. и София – 1 815 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 16.1%, „Добивна промишленост“ – с 12.2% и „Преработваща промишленост“ – с 12.1%.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.3% спрямо второто тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2023 г. са:

  1. „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ -3 720 лева;
  2. „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 067 лева;
  3. „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 334 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Други дейности“ – 1 194 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 274 лева;
  • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 1 434 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 9.5%, а в частния сектор – с 16.1%.

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии