Районен съд – Варна отчете дейността си за изминалата 2022 г.

Проведено бе  Общо събрание на съдиите в РС – Варна по приемането на годишния отчетен доклад и анализа за дейността на институцията през 2022 година. Административният ръководител на съда – Магдалена Давидова – Янева анализира правораздавателната дейност през годината, кадровата и информационна обезпеченост, характерните особености и новите тенденции в работата на магистрати и съдебни служители.

В присъствието на административни ръководители и гости от другите съдилища във Варна, Районната прокуратура и Варненската адвокатска колегия, председателят на Районен съд – Варна представи обобщените резултати от анализа на цялостната дейност на съда през 2022 год. Заместник-председателите на съда – Силвия Обрешкова, Весела Гълъбова и Ралица Райкова, оповестиха статистически данни и сравнителни графики за постъпленията, натовареността, срочността на разглеждане на делата и качеството на съдебните актове през изминалата година в гражданско, наказателно отделение, както и в дейността на съдиите по вписвания и държавните съдебни изпълнители. Гостите – представители на отделните органи на съдебната власт и на професионалната общност, споделиха своите впечатления и наблюдения относно представените параметри в отчетния доклад и постигнатите резултати по отношение на правораздавателната дейност и общата организация на работните процеси в Районен съд  – Варна.

Повече информация  и конкретни обобщени данни за разглежданите дела през отчетната година ще бъдат представени и пред медиите на пресконференция в началото на месец март.

Сподели
Share