4,7% по-малко наети лица в област Варна към края на септември

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2022 г. намаляват със 7.2 хил., или с 4.7% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 146.9 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. найголямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство с 34.8%, Добивна промишленост с 11.2% и Финансови и застрахователни дейности с 6.3%. Найголямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1.5% е регистрирано в дейност Преработваща промишленост.

В структурата на наетите лица по икономически дейности найголям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост съответно 18.1 и 13.0%. В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.8 хил., или с 0.5% помалко в сравнение с края на септември 2021 г., като найголямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети с 1.7 хил. и Хотелиерство и ресторантьорство с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е найзначително в икономическите дейности Добивна промишленост с 15.3%, Други дейности с 6.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети с 5.9%. Найголямо увеличение на наетите лица в края на септември 2022 г. спрямо края на септември 2021 г. има в икономическата дейност Административни и спомагателни дейности с близо хиляда наети лица, което в проценти е с 14.1%. Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2022 г. е 1 553 лв., за август 1 539 лв. и за септември 1 625 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. 1 572 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Найвисоко е заплащането в областите София (столица) 2 390 лв., София 1 618 лв., Враца 1 614 лв. и Стара Загора 1 580 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са Култура, спорт и развлечения с 11.2%, Държавно управление с 9.2% и „Селско, горско и рибно стопанство с 8.2%. През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.3% спрямо третото тримесечие на 2021 г., като найголямо е увеличението в икономическите дейности Операции с недвижими имоти, Култура, спорт и развлечения и Финансови и застрахователни дейности. Икономическите дейности с найвисоко средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2022 г. са:

  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2 315 лева;
  • Финансови и застрахователни дейности“ 2 276 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 032 лева.
  • Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 035 лева;
  • „Други дейности“ – 1 112 лева;
  • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 1 320 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор се увеличава с 11.4%, а в частния сектор – с 14.3%

Сподели
Share