Одобрен е проект на договор за отношенията между министъра на здравеопазването и ректора на МУ-Варна относно управлението на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Министерският съвет прие Решение за предоставяне правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, на Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна и за одобряване на проект на договор за уреждане отношенията между министъра на здравеопазването и ректора на Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна относно предоставяне управлението на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

Правната възможност за това е предвидена с разпоредбата на чл. 62, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Правата на държавата по управлението на лечебното заведение се предоставят за втори петгодишен срок.

По този начин се дава възможност за трайно взаимодействие между медицинския университет и лечебното заведение, което е със статут на университетска болница, и се осигурява основната функция на университетската болница по осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво.

За периода 2018-2021г. под управлението на университета финансовото състояние на лечебното заведение е с тенденция към увеличение на общо приходите и общо разходите на дружеството, като изпреварващо е увеличението в приходната част, което обуславя наличието на текущи печалби. УМБАЛ „Света Марина“ преодолява процеса на декапитализация, като считано от финансовата 2019 г. лечебното заведение не е декапитализирано и отчита липса на просрочени задължения.

 

Сподели
Share