Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2022

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2022 г. се увеличават с 9.5 хил., или с 6.6% спрямо края на март 2022 г., като достигат 154.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 89.5%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 12.0% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 9.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.1% е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 17.7 и 12.2%.

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.9 хил., или с 1.2% повече в сравнение с края на юни 2021 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.4 хиляди и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 17.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 11.1% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7.9%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2022 г. спрямо края на юни 2021 г. има в икономическата дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 1.2 хиляди, което в проценти е с 4.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2022 г. е 1 619 лв., за май – 1 546 лв. и за юни – 1 535 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. – 1 566 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 373 лв., София – 1 645 лв. и Враца – 1 570 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 9.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование“ – с 19.0%, „Добивна промишленост“ – с 18.1% и „Строителство“ – с 15.1%.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.2% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ -2 413 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 265 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 043 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 021 лева;
  • „Други дейности“ – 1 104 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 221 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор се увеличава с 9.6%, а в частния сектор – с 14.7%.

Сподели
Share