Пет пъти повече европроекти в област Варна през програмен период 2014-2020 г.

Пет пъти повече договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са сключени с бенефициенти в Област Варна през изтеклия програмен период 2014-2020 г. в сравнение с предходния – 2007-2013 г. Почти двойно се е увеличила и общата стойност на инвестираните средства от европейските фондове, съобщават от Областния информационен център-Варна. Повишаването на броя на бенефициентите и респективно на проектите през изминалия програмен период се дължи и на експертната работа на ОИЦ-Варна. От своето създаване през 2011 г. центърът непрекъснато популяризира възможностите за европейско финансиране сред потенциални кандидати и заинтересовани страни на територията на цялата област.

През изминалия програмен период 2014-2020 г. във Варненско са инвестирани общо 733 271 752, 39 лв. за реализирането на 3 207 проекта. За периода 2007-2013 г. са изпълнени 613 на стойност 445 813 785 лв.

Най-много средства през програмен период 2014-2020 са отпуснати по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 141 452 645, 95 лв., за финансиране на 2 540 проекта. Това се дължи и на мерките в подкрепа на бизнеса, пострадал от пандемията. Микро, малки и средни предприятия получиха финансова помощ в зависимост от оборота и загубите, претърпени заради ограничителните мерки. По линия на ПП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. са изплатени 98 630 915 лв. за осъществяването на 193 проекта.

Удвоени са евроинвестициите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. За периода са изпълнени 299 проекта в размер на 57 101 576, 54 лв., като парите са вложени в подобряване на условията на труд в предприятията, осигуряване на безопасна работна среда, разкриване на нови работни места, обучения на служители, ваучери за заети лица, предоставяне на социални услуги (патронажна грижа, подпомагане на уязвими групи) и др. По същата програма през предходния програмен период финансовата подкрепа е на обща стойност 24 491 737 лв., сключени са 323 договора за БФП.

Повече средства – 92 184 992 лв., са инвестирани по ОП „Околна среда“ през програмен период 2007-2013 г. в сравнение със следващия – 2014-2020 г., когато са сключени 5 договора на стойност 28 391 844, 77 лв. Подобна е ситуацията с ОП „Региони в растеж“. За периода 2014-2020 г. във Варненска област са подписани 27 договора на обща стойност 139 938 941,79 лв., а по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. – 51 с общ бюджет от 227 298 322 лв.

По ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г. и ОП „Техническа помощ“ са финансирани респективно 25 проекта за 2 508 221 лв. и 1 проект на стойност 699 598 лв., докато по линия на техния наследник – ОП „Добро управление“ 2014-2020 г., са отпуснати 1 241 860, 36 лв. за осъществяването на 7 проекта.

По данни на ОИЦ-Варна 28 391 844, 77 лв. е общата сума, инвестирана в изпълнението на 5 проекта по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Нейният предшественик – ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., не е финансирал нито един проект в Област Варна.

По оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и „Храни и/или основно материално подпомагане“, които нямат аналог през 2007-2013 г., са сключени респективно 17 договора на стойност 11 599 561, 76 лв. и 27 с общ размер на БФП 4 657 095, 92 лв.

Сподели
Share