Определен е концесионер на морски плаж „Сахара 1” и плаж „Панорама – юг“

Определен е концесионер на морски плаж „Сахара 1“, община Варна, област Варна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 26 043,47 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто.

За целия срок на договора за концесия предложената цена на един чадър и един шезлонг с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават са в размер на:

За първа, втора, трета, четвърта и пета година: за 1 брой чадър – до 10  лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 10  лева с ДДС; За шеста, седма, осма, девета и десета година: за 1 брой чадър – до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 15 лева с ДДС; За единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър – до 20  лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 20 лева с ДДС.

Инвестициите, свързани с подобряване на облика и с организация на санитарно- хигиенното поддържане на морския плаж за срока на концесията са в размер на 25 356 лв.сДДС.

Определен е концесионер на морски плаж „Панорама – юг“, община Варна, област Варна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Кънпет 17″ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 57 347 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,90 на сто.

За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър и за един шезлонг с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават са в размер на: За първа, втора, трета, четвърта и пета година: за 1 брой чадър – до 8 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 8  лева с ДДС; За шеста, седма, осма, девета и десета година: за 1 брой чадър – до 10 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 10  лева с ДДС; За единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър – до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 15 лева с ДДС.

Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 41 340 лв. с ДДС

Сподели
Share