Социологическо изследване, анализ и маркетингов план за развитие чрез „Син растеж“ в общините Варна, Белослав и Аксаково

Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“  e бенедициент по Процедура- BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” – Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Договор: МДР-ИП-01-32 от 19.05.2020 г.

Проектът с наименование “Наука, иновации, история и устойчивост – предпоставки за висок икономически „Син растеж“ е с разнообразни дейности, като всички те включат и популяризирането на ‚Синия растеж‘ и „Синята икономика“ в общините Варна, Белослав и Аксаково.

Една от основните дейности по проекта е провеждане на Социологическо изследване, анализ и маркетингов план за развитие чрез „Син растеж“. С резултатите от извършеното изследване, може да се запознаете тук:

  1. АНАЛИЗ
  2. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН за развитие чрез „Син растеж“

Настоящата публикация е в рамките на Договор: МДР-ИП-01-32 от 19.05.2020 г. за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.007-C0001 “Наука, иновации, история и устойчивост – предпоставки за висок икономически „Син растеж“,  Процедура- BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” – Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.. 
www.eufunds.bg 

Сподели
Share