Над 7600 заявки за електронни услуги са подадени в Община Варна за 10 месеца

7616 са подадените заявки за ползване на електронни услуги за периода от януари до края на октомври, предоставени от Община Варна, съобщиха от дирекция „Информационно и административно обслужване“. От тях по имейл са подадени 7591 броя – от  граждани и институции,  чрез портала на ДАЕУ – 21 броя, а през сайта на www.varna.bg – 4 броя.

Най-често ползваните услуги са Декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти – 438 броя, Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства – 428 броя, Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси – 356 броя.

От дирекцията напомнят, че в условията на пандемия е препоръчително гражданите да ползват по-активно възможностите на електронни услуги, които предлага Община Варна. Пълна информация може да бъде намерена тук: https://www.varna.bg/bg/18

Електронните услуги са:

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Декларация за облагане с данък върху леки автомобили – чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ

Декларация за облагане с данък при придобиване на имущества – чл. 49. ал.3 от ЗМДТ

Декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот

Чрез портала на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), физически и юридически лица могат да ползват и следните електронни услуги:

Дирекция Информационно и административно обслужване

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Дирекция  Екология и опазване на околната среда

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 Дирекция  Общинска собственост, икономика и стопански дейности

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 Дирекция Туризъм

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

 Дирекция  Архитектура, градоустройство и устройствено планиране

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2083 Издаване на виза за проектиране

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

 Дирекция Местни данъци

920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 Управление на сигурността и контрол на обществения ред

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии