Работят по въпроса за обществения транспорт на Община Аврен

Информация относно обществения транспорт на Община Аврен от одобрената областна транспортна схема  от кмета на общината:

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АВРЕН,

във връзка с нарушеното транспортното обслужване на населението на община Аврен до гр.Варна, считам за необходимо да Ви информирам за предприетите действия от общинска администрация Аврен относно преодоляването му до настоящия момент.

До м. декември 2019 г. транспортното обслужване на населението на община Аврен се осъществяваше съгласно предвижданията на областната транспортна схема на област Варна и утвърдени маршрути и маршрутни разписания.

С решение на Общински съвет – Аврен е открита процедура за обявяване на конкурс за възлагане на превози по автобусни линии по утвърдена областна транспортна схема от квотата на Община Аврен.

В законоустановения и обявен в процедурата срок не е постъпила нито една оферта за участие.

С оглед на което от общинска администрация Аврен са предприети незабавни действия, Общински съвет Аврен, повторно да даде съгласие за възлагане на превози по автобусни линии по утвърдена областна транспортна схема от квотата на Община Аврен.

Предвид изложените по-горе обстоятелства счетохме, че са налице критериите за прилагането на предвидената с Регламент (ЕО) 1370/2007г. и Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, СПЕШНА МЯРКА за пряко възлагане изпълнението на обществена услуга – превоз на пътници с автобуси по утвърдената транспортна схема.

Незабавно поискахме от Областния управител на област с административен център Варна решение по компетентност, с което да бъде предприета спешна мярка, посредством възлагане на Кмета на община Аврен за сключване на договор за изпълнение на обществена услуга чрез пряко възлагане на превозите на пътници с автобуси, съгласно предвижданията на утвърдената транспортна схема.

Осъществяването на превозите посредством прякото възлагане целеше обезпечаване нуждите и интересите на населението на община Аврен от постоянен, ежедневен и непрекъснат обществен транспорт в рамките на населените места на територията на Община Аврен и до най- близката съседна община и областен център – гр.Варна.

Областният управител ни разреши да възложим пряко, без конкурс автобусните превози по утвърдените автобусни линии и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Аврен.

На 30.03.2020г. превозвачът, изпълняващ маршрутните разписания по автобусна линия „Варна-Круша-Варна“, подаде заявление, съгласно което считано от 01.04.2020г. преустановява изпълнението на маршрутните разписания по автобусната линия поради нерентабилност.

Към настоящия момент е подписан само един договор с автобусен превозвач за една автобусна линия с едно маршрутно разписание: „Варна-Садово-Варна“ в 12:30 ч. от гр.Варна към село Садово и в 13:49 часа от село Садово към гр.Варна.

За останалите автобусни линии автобусните превозвачи отказват подписване на договор с мотиви, че същите са нерентабилни, губещи и не на последно място поставени в условия на нерегламентирани превози с лични автомобили, от които жителите на общината се възползват непосредствено преди изпълнение на маршрутното разписание, което от своя страна допълнително утежнява и без това трудната финансова издръжка на автобусните линия.

Многократно на срещи и разговори за пряко договаряне и сключване на договор за автобусните превози по утвърдените автобусни линии и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Аврен са канени лицензирани за дейността частни автобусни превозвачи, които не доведоха да търсения резултат.

Покана към превозвачите е отправена и в регионалния печат, както и на сайта на Община Аврен, което отново не доведе до очаквания резултат.

След направен подробен анализ предприехме действия за оптимизация на маршрутните разписания по одобрената областна транспортна схема.

Във връзка с което в периода от 08.10. до 13.10.2020г. са проведени общи събрания по населени места, като целта беше да се обсъди и предложи оптимален вариант на обслужване, който да удовлетворява нуждите на населението.

Отново е проведен разговор с областна управа, свързан с новите маршрутни разписания, от където имаме уверението, че след направено от нас предложение в най-кратки срокове ще бъде свикана междуведомствена комисия, която да разгледа направеното предложение за оптимизация на маршрутните разписания по одобрената областна транспортна схема.

Предложенията за проект на новите маршрутни разписания са направени от жителите, присъствали на събранията, като са насочени основно към задоволяването на потребностите от автобусен транспорт на три цели групи: учащи, работещи и пенсионери. Като се обсъди и вариант за предлагане на АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване, което евентуално би удовлетворило тези, които ще ползват транспорта и този, който ще извършва транспортната услуга (превозвачът).

Уважаеми жители на Община Аврен, независимо от всичко изложено до тук, следва да Ви уверим, че общинска администрация Аврен продължава да полага усилия, търсейки решение на проблема, който е от особено важен обществен интерес.

Продължават срещите и разговори с превозвачи за сключване на договори за автобусните превози по утвърдените автобусни линии след оптимизиране на маршрутните разписания по одобрената областната транспортна схема от квотата на Община Аврен.

С уважение,
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
Кмет на Община Аврен


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии