Община Варна се справя добре финансово след пандемията от COVID-19

Независимо от трудностите поради пандемията от COVID-19 община Варна е успяла да запази стабилното си финансово състояние. Това стана ясно на заседанието на ПК „Финанси и бюджет“ към местния парламент.  Въпреки, че са възникнали непредвидени разходи, свързани с ограничителните и противоепидемични мерки, Българската агенция за кредитен рейтинг потвърждава рейтинга на Варна, който в дългосрочен план е ВВВ, а в краткосрочен план А-3, с перспектива – стабилна.

Съветниците разгледаха и отчета за изпълнение на бюджета на Община Варна за първото полугодие на 2020 година. Заложеният първоначален бюджет е в размер на 383 700 000 лв., а уточненият план на приходите възлиза на 394 204 301 лв., като разликата от 10 504 301 лв. е в следствие на корекции с Централния бюджет и ресорните министерства.   За шестмесечието получените приходи представляват 55% изпълнение на уточнения план.

За периода от местни неданъчни приходи са постъпили общо 31 887 908 лв. или с 3 718 282 лв. по-малко спрямо същия период на миналата година. При планирани приходи за местни дейности в размер 213.934117 лв., са постъпили 64 272 054 лв., което представляват 30% от заложеното. Реално получените приходи за първото шестмесечие на 2020 г. в размер на 111 131 818 лв. представляват 52% изпълнение от първоначалния план за 2020 г. При имуществени и други данъци към 30.06.2020 г. изпълнението от годишния план е в размер на 53 % или 48 973 266 лв.

Значим е спада в приходите от Общинските такси, които заемат основен дял в отчетените неданъчни приходи. При план от 41 980 100 лв., отчетът е в размер на 24 021 804 лв., което е 57 % от годишния план.  Приходите от общински такси са с 2 238 481 лв. по-малко от събраните за същия период на 2019 г. Намаляват приходите от най-значимата местна такса, събирана от общините – за битови отпадъци.

С отсрочването на туристически данък, за периода на извънредното положение, са отчетени с 336 351 лв., два пъти по-малко приходи спрямо същия период на 2019 г. Отражение дават и облекчения за таксиметровите услуги, както и 40%-то намаление на таксите за тротоарно право до края на годината. Други причини, довели до спад в приходната част, са освобождаване от такси на родителите, чиито деца не са посещавали детски ясли и градини, за периода на извънредно положение. Така събираемостта на този вид такса е спаднала с 961 014 лв. спрямо миналата година. Спаднали са приходите от такси за паркиране в „Синя зона” както и  такси пазари, тържища, тротоари и др. на редица обектите. Удълженият срок за плащане с 5% отстъпка на данъчни задължения и такса битови отпадъци, също повлиява негативно върху приходната част. Въпреки, тези данни, Община Варна продължава да подпомага засегнатите сектори, като това ще даде отражение върху размера на приходите през останалата част от годината.

По отношение на разходите за отчетния период най-голям е относителният дял на разходите, направени за функция „Образование” – 44% и разходите за функция „БКС- Инженерна инфраструктура” – 19%. Отчетът на разходите по функция „Образование” е в размер на 61 668 823 лв. В капиталовата програма във функция „Образование“ са отчетени разходи за основен ремонт в размер на  1 681 274 лв. Те включват ремонти и реконструкции на детски площадки и такива прилежащи към училища на територията на града.

При  функция „Здравеопазване” изпълнението е в размер на 8 579 676 лв. – 34%  от първоначалния план и е на нивото от миналата година. За първото шестмесечие през детските ясли са преминали 1 670 деца, като броят на реализираните леглодни значително спада поради въведеното извънредно положение. Реализираните приходи във Филиал „Детски ясли” е 194 458 лв. при първоначален план 700 000 лв., т.е. изпълнението е само 28%. С 20% е спаднала работата на ОП“Комплекс за детско хранене“. Във функция „Здравеопазване“ капиталовите разходи са в размер на 531 107 лв., като най-голям дял заема разходите за основен ремонт на детските ясли детска ясла № 1 “Щастливо детство”; детска ясла № 5 “Чуден свят”; детска ясла № 7 “Роза”; детска ясла № 8 “Щурче”; детска ясла № 9 “Детелина”; детска ясла № 13 “Русалка” и детска ясла № 14 “Звънче” на стойност 433 847 лв.

Функция  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” към 30.06.2020 година е разходила 11 762 988 лв. Заради извънредното положение е увеличен капацитета на обществените трапезарии с общо 140 места и са раздадени 500 пакета със стоки от първа необходимост на нуждаещите се.

Увеличение на разходите се наблюдава и заради предприетите действия по осигуряване и снабдяване с лични предпазни средства, дезинфекционни препарати и др. Това налага и извършване на компенсирани промени по бюджета. Към 30.06.2020 г. отчетените средства за закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати, диспенсъри, паравани, както и за осигуряване на мобилни мивки и тоалетни и т.н. са в размер на 1 058 317 лв.

Две предложения за финансово подпомагане на „Градски транспорт“ ЕАД разгледа комисията по финанси към Общински съвет-Варна. Едното от тях предвижда актуализиране на икономическа рамка към договора за обществен транспорт, която ще даде възможност за дофинансиране на търговското дружество.  В предложението е посочена стойност на километър пробег в размер на 0,64 лв., която е двойно по-голяма спрямо приетата, в началото на година – близо 0,35 лв.

Съветниците разгледаха и предложението за отпускане на целеви банков кредит в размер на 10 млн. лв. за погасяване на паричните задължения на превозвача. Към дата 16.09.2020г. паричните му задължения за гориво са в размер 3 878 645 лв., а към НАП – 5 657 786 лв. „За да преодолеем негативните последици от Covid-19 търсим варианти за набавяне на необходимите на „Градски транспорт” ЕАД парични средства.“, се казва в предложението. В резултат на въведените противоепидемиологични мерки потреблението на услугата обществен превоз е спаднало драстично, което води до понижаване и на приходите на дружеството. Банковия кредит ще бъде договорен за период от 60 месеца.

Друга точка в дневния ред бе предложението за изграждане на скоростен екологичен транспорт във Варна. Ако проектът се осъществи, т. нар. „леко метро“ ще обхваща трасето от индустриалната зона на града до курортния комплекс „Златни пясъци“. Предложението ще се реализира като част от инфраструктурния обект „Проектиране на реконструкция на бул. „Цар Освободител” в участъка от бул.“Васил Левски” до пътен възел Летище, район Младост, район Владислав Варненчик“. Мотивите за изграждане на „леко метро“ са увеличения брой на автомобили в града и намалената пропускателна способност на голяма част от формираната улична мрежа. Не на последно място причини са влошената екологична обстановка, големите задръствания и трудното предвижване с градския транспорт. Заложената сумата от 240 000 лв. ще бъде изразходвана за предпроектни проучвания, за определяне на терен за депо и изграждане на бул.”Цар Освободител” и изготвяне на техническо задание за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – фаза технически проект. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 г.като компенсирана програма

 


viber

Total
0
Споделяния
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии